Výročná členská schôdza FK TJ Družstevník Trstené pri Hornáde

04.03.2010 14:00

Dňa 20. 2. 2010 sa v Spoločenskej miestnosti Obecného úradu Trstené pri Hornáde uskutočnila Výročná členská schôdza FK TJ Družstevník Trstené pri Hornáde za rok 2009. Hlavnými bodmi schôdze bolo zhodnotenie účinkovania všetkých našich mužstiev v roku 2009, predostrieť činnosť klubu, jeho hospodárenie a takisto návrh rozpočtu na rok 2010. Ďalším hlavným bodom bola voľba nového výboru FK. Na tejto schôdzi boli tiež slávnostne odovzdané Pamätné plakety za dlhoročnú činnosť vo futbalovom klube dvom odchádzajúcim členom výboru FK, a to p. Františkovi Dojčákovi a p. Petrovi Kočišovi st. Foto zo schôdze nájdete vo fotogalérii. Program, zápisnicu a uznesenie zo schôdze zapísal pán František Dojčák a ich znenie si môžte prečítať nižšie:

P R O G R A M

členskej schôdze TJ Družstevník Trstené pri Hornáde

konanej dňa 20.02.2010.

 

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
 3. Správa o činnosti TJ  za roku 2009 – žiaci – p. Imrich Juhász

                                                                   dorast – p. Jozef Krupáš

                                                                 dospelí – p. Peter Kočiš st.

                                                            všeobecne – p. František Dojčák

 1. Správa o hospodárení za rok 2009 - p. Ľudovít Veréb
 2. Návrh rozpočtu TJ na rok 2010 – p. František Dojčák
 3. Návrh personálneho zloženia  výboru  - p. Gejza Papuga
 4. Návrh personálneho zloženia dozornej rady – p. Gejza Papuga

      8.   Diskusia

      9.    Hlásenie mandátovej komisie – o počte prítomných a počte členov TJ

    10.    Hlasovanie o personálnom zložení výboru TJ – p. Gejza Papuga

    11.   Hlasovanie o personálnom zložení dozornej rady – p. Gejza Papuga

    12.   Návrh a schválenie uznesení

    13.   Záver

 

Zápisnica

napísaná na zasadnutí členskej schôdze

TJ Družstevník Trstené pri Hornáde konanej dňa 20.02.2010.

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program :

1. Otvorenie

2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

3. Správa o činnosti TJ  za roku 2009

4. Správa o hospodárení za rok 2009

5. Návrh rozpočtu TJ na rok 2010

6. Návrh personálneho zloženia  výboru  

      7. Návrh personálneho zloženia dozornej rady

      8. Diskusia

      9. Hlásenie mandátovej komisie

    10. Hlasovanie o personálnom zložení výboru TJ

    11. Hlasovanie o personálnom zložení dozornej rady

    12. Návrh a schválenie uznesení

    13. Záver

 

K bodu č. 1

                  Zasadnutie otvoril a viedol p. Gejza Papuga, ktorý za overovateľov zápisnice určil pp. Imricha Juhásza a Petra Kočiša

K bodu č. 2

                  Do mandátovej komisie boli navrhnutí a zvolení pp.    Imrich Juhász

                                                                                               Marián Kušnír

                                                                                               Zdenko Hužvár

                  Do volebnej komisie boli navrhnutí a zvolení pp.         Gejza Papuga

                                                                                               Vojtech Kaduk

                                                                                               Peter Oravec

                  Do návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolení pp.       František Dojčák

                                                                                               Peter Kočiš st.

                                                                                               Jozef Krupáš

K bodu č. 3

             Správy o činnosti TJ za rok 2009 boli prednesené následovne :

                                                                                              žiaci – p. Imrich Juhász

                                                                                            dorast – p. Jozef Krupáš

                                                                                          dospelí – p. Peter Kočiš

                                                                                     všeobecne – p. František Dojčák

K bodu č. 4

             Správu o hospodárení TJ za rok 2009 predniesol p. Ľudovít Veréb

K bodu č. 5

             Návrh rozpočtu TJ na rok 2010 predniesol p. František Dojčák

K bodu č. 6

             Návrh personálneho zloženia výboru predniesol p. Gejza Papuga. Do výboru TJ boli navrhnutí títo članovia TJ : p. Rastislav Lipták

                                            p. Radoslav Lukáč

                                            p. Matej Kočiš

                                            p. Jozef Krupáš

                                            p. Marián Kušnír

                                            p. Peter Oravec

                                            p. Ľudovít Veréb 

K bodu č. 7

              Návrh personálneho zloženia dozornej rady predniesol p. Gejza Papuga. Do dozornej rady boli navrhnutí títo členovia TJ : p. Marek Deák

                                                            p. Ing. Ladislav Nyulaszi

                                                            p. Gejza Papuga

K bodu č. 8

             Prípevky v diskusii:

·        František Bartko ( starosta obce ) – poďakoval za spoluprácu s výborom TJ, ktorá bola na veľmi vysokej úrovni

-         potvrdil dotáciu na činnosť TJ na rok 2010 vo výške 2.655.- €

     ( 80.000.- Sk )

-         informoval o postupe vo vyšetrovaní poškodenia šatní sprejerami, s tým, že páchatelia boli vypátraní a je dohodnutý splátkový kalendár na úhradu vzniknutej škody

-         navrhol možnosť výmeny striedačiek autobusovými zástavkami

·        Peter Kočiš st. – poďakoval za spoluprácu počas dlhoročnej funkcionárskej činnosti

·        Matej Kočiš – odovzdal ďakovnú plaketu pp. Petrovi Kočišovi a Františkovi Dojčákovi za niekoľkoročnú funkcionársku činnosť

·        Ľudovít Veréb – poďakoval sponzorom Blažejovi Szabóovi, Vladimírovi Miľovi a Rastislavovi Karajošovi za materiálnu i technickú pomoc pre TJ

·        Imrich Olexa – poukázal na zlý pomer pri výmene členov výboru z 2:5, aspoň na 3:4

-         navrhol doplniť do dozornej rady p. Františka Dojčáka

-         vyslovil nádej, že spolupráca medzi výborom TJ a ObÚ bude aj naďalej na vysokej úrovni

-         poukázal na potrebu oplotenia ihriska z dôvodu nielen vandalizmu, ale aj z dôvodu ochrany vysadených stromčekov

-         zdôraznil urýchlenú potrebu riešenia situácie okolo trénerov

·        Ladislav Hütter – navrhol realizáciu sedačiek na kovové tribúnky

K bodu č. 9

Hlásenie mandátovej komisie o počte prítomných predniesol p. Imrich Juhász. Prítomných bolo 39 členov TJ, z toho 3 členovia boli mladiství a 36 členov s hlasovacím právom 

K bodu č. 10

             Hlasovanie o zložení výboru viedol p. Gejza Papuga. Hlasovalo sa jednotlivo za každého navrhovaného člena. Vzhľadom k tomu, že počas diskusie nebol predložený ďalší návrh na doplnenie výboru, za členov výboru boli zvolení všetci navrhovaní :               

                                            p. Rastislav Lipták

                                            p. Radoslav Lukáč

                                            p. Matej Kočiš

                                            p. Jozef Krupáš

                                            p. Marián Kušnír

                                            p. Peter Oravec

                                            p. Ľudovít Veréb 

K bodu č. 11

             Hlasovanie o zložení dozornej rady viedol p. Gejza Papuga. Hlasovalo sa jednotlivo za každého navrhovaného člena. Počas diskusie bol za člena dozornej rady navrhnutý František Dojčák, ale vzhľadom k tomu, že tento návrh neprijal, do dozornej rady boli zvolení všetci predtým navrhovaní :               p. Marek Deák

                                                            p. Ing. Ladislav Nyulaszi

                                                            p. Gejza Papuga

K bodu č. 12

             Návrh uznesenia z členskej schôdze predniesol p. František Dojčák. Pán Gejza Papuga nechal prítomných hlasovať o navrhovanom uznesení, ktoré bolo členskou schôdzou schválené.

K bodu č. 13

            Pán Gejza Papuga poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

 

                                                                                                     

 

Uznesenie

z členskej schôdze TJ Družstevník Trstené pri Hornáde

konanej dňa 20.02.2010.

 

 Členská schôdza berie na vedomie :

 • Správu o činnosti TJ za rok 2009 ( žiaci, dorast, dospelí, všeobecne )
 • Správu o výsledku hospodárenia TJ za rok 2009
 • Návrh rozpočtu TJ na rok 2010
 • Návrh personálneho zloženia výboru TJ              

                                            p. Rastislav Lipták

                                            p. Radoslav Lukáč

                                            p. Matej Kočiš

                                            p. Jozef Krupáš

                                            p. Marián Kušnír

                                            p. Peter Oravec

                                            p. Ľudovít Veréb 

 • Návrh personálneho zloženia dozornej rady :              

                                            p. Marek Deák

                                            p. Ing. Ladislav Nyulaszi

                                            p. Gejza Papuga

 • Príspevky z diskusie

 

Členská schôdza schvaľuje :

 • Správu o činnosti TJ za rok 2009 ( žiaci, dorast, dospelí, všeobecne )
 • Správu o výsledku hospodárenia TJ za rok 2009
 • Návrh rozpočtu TJ na rok 2010
 • Personálne zloženie výboru TJ       

                                            p. Rastislav Lipták

                                            p. Radoslav Lukáč

                                            p. Matej Kočiš

                                            p. Jozef Krupáš

                                            p. Marián Kušnír

                                            p. Peter Oravec

                                            p. Ľudovít Veréb 

 • Personálne zloženie dozornej rady :  

                                            p. Marek Deák

                                            p. Ing. Ladislav Nyulaszi

                                            p. Gejza Papuga

Členská schôdza ukladá :

 • Prehodnotiť diskusné príspevky a zaujať k nim primerané stanoviská

                                                                                                               ( zodp. : výbor TJ )

 • Na prvom zasadaní výboru TJ zvoliť štatutárnych zástupcov podľa schválených stanov TJ

                                                                                                                ( zodp. : výbor TJ )

 

     

                 

 

 

Späť